قاف قادر

نفهمیدم چطور شد

یکمرتیه اتفاق افتاد

قادر شدم که دیگر گـــــریه نکنم

دوست داشتم دوســـــــت داشتن را به گــــــور بسپارم و بی خیال

ولی به ناگهان قادر شدم باز دوست داشته باشمت

اما خب تو را خوب فراموش کنم .

 

/ 0 نظر / 9 بازدید