مرگ روی تخت بقلی

اه ...

جریان تلخ و دردناک این مایع لعنتی در رگهایم ؟

باورکن . اصلا چیزی نیست .

تلخی کامم از این بیماری

                        انگاری هیچ است .

و درد مهلک شکم ، مضحک !

اندوهم از این نگاه کودکانه است

( که تنها یک ساعت پیش ) به کامم گل میریخت

و برایم گل میگفت

  و اکنون ..

               تا ابد

                        به افق خیره شده ..

 

/ 0 نظر / 5 بازدید