شکار خدا

خسته از راه

     دلگرفته از بیراه

          پشت بر دیوار

          آه..آه

 

چشمانم خسته(از گریه ای بی پایان)

 دست و پا فرسوده راه

ناکام هزار آرزو

بی انجام

          فریاد میزنم خدا!

           تا شاید سایه ای - ردی -گوشه ای

                                          پیدا کنم ز تو

           

بی فایده !

بی مفهوم

نا مفهوم و گنگ

روبه قلب آسمان

شلیک میکنم گلوله های عقده ام..

                       (تا شاید یکیشان قلبت را شکافد

                                                        شاید دمی

                                                             فرو افتی از تخت شاهیت)

/ 1 نظر / 5 بازدید
-

-