رصد

چشم دوخته به سیاهی شب

در  روشنای ستاره باران آسمان

در تعقیب شهاب ها از آسمان به زمین

بیدار ایستاده ام .

درخشش الماس گون ستاره ها در امتداد را شیری

دجاجه - عقاب

عقرب و میزان

ستاره ها - اجرام و غیر ستاره ها

امشب

دلتنگ نگاه رازبین 

در این ها می نگرم تا طلوع و صبح .

 

/ 0 نظر / 3 بازدید