دعای خیر

بی سلام آمدم 

بی خداحافظی خواهم رفت .

شاید که پنجره های باز 

یا جاده های  انتظار

بهاری ، نگاهی  ؛ یا که حتی

رویایی غریب

اما تازه تر از همیشه ، همه جا 

و لایق تر از همه کس 

روزیت کند .

/ 0 نظر / 11 بازدید