مراسم

کتاب زیست را ورق می زنم

و زیر هر عنوانی اندکی مکث بی اختیار و بس

"موجود زنده"

"حیات"

و آه..

به راحتی می توان دریافت که من مدت هاست مرده ام

و روزهاست جسد بر دوش 

در پی تشییع خود برآمده ام

در پی گوری

شاید رها شوم از این بار سنگین

از این تعفنی که هر نفرینی به مثابه عشق همراهم کرد.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید