آتش بازی

شرار شعله ای عجیب سوزنده

احساس نفس های شماره افتاده از پشت خط

انتظار اتفاقهای ساده (ولی عجیب و غریب )

زمان های مقرر و قریب

دل های بی هراس از شکستنی نزدیک

سکوت های معنی دار 

 جمله های فلسفی

حس شاعرانگی ، اندوه ، دوری

حتی شادی  های کودکانه بچگی 

آه انگار "من زیبا می شوم " آه انگار "من رعنا می شوم"

/ 0 نظر / 6 بازدید