شبانه

به پشت سر نگاه می کنم

خواب می بینم انگار

روزهای فقر

روزهای تنهایی

روزهای بیماری

شادی های مکرر اما کوتاه

آمدن ها  رفتن ها

خاطرات کهنه اما نزدیک

رنگهای پریده زیر تابش زمان .

(خسته از این همه تجارب سخت

اشاره میکنم تو  را به راه

و تو سینه سپر به  اشاره من 

لب تیغه پرتگاه بلند

محکم می ایستی )

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید