شکایت

زمین زیر چکه های غم آلود آسمان

شهر گم شده در میان ابر و دود

خاکستری

خاکستری

شاید آن سیاهی تو باشی

شاید یک دوست

شاید غریبه ای تنها

و من دلخسته و مغموم  از اندوه آخرین شکایت

همان که در فاصله ذهن تا زبان معلق ماند !

 

/ 0 نظر / 5 بازدید