شبانه

سکوت آن دم غنیمت شمرده شد که سخن به بیهودگی رسید

تنها لمیده در عمق این تاریکی شبانه

با خود می اندیشم

گاهی سکوت گاهی اشک

گاهی دعا

درخلوت برای تو 

گاهی چشم دوختن بر زمین

گاهی سیاهه خوانی چشمان خیس

رو به آسمان

بی هیچ گفت و شنود ، کافی است

/ 0 نظر / 4 بازدید