تعریف عشق

عشق را به تازگی یافتم

همان دمی که تو بر زانویم نشستی

همان دمی که تنها لبخند ساد ه من آرامت کرد

     و با حرکات ساده ات

         با اشاره نگاهی شاد

       صادقانه صدایم کردی : بابا

آری

هماندم بود که تمامی رویاها و خاطراتم

                             ناگهانی سریع

                                           فرو رمبید

              و شروع کردم به تعریف دوباره عشق

                   عین و شین و قاف تنهاسه حرف ناچیز است دربرابر تو

                                      من تو  را تا آنسوی کرانه های زندگی

                                                   بی توقع

                                                   با اصرار

                                                               دوست دارم ..

 

/ 1 نظر / 5 بازدید

من هم عشق را باتولد فرزندم دوباره معنا کردم یا شاید بهتر است بگویم انرا تازه فهمیدم او حالا امتداد وجود من است........