خلاء

هیچ کس به هیچ کس نیست اینجا

هیچ کس دنبال خود خود تو که نیست

هرکسی پی مسائل خودشه

این طرف اون طرف دنبال عشق و حال خودشه

و تو در نهایت در میان تنهایی خودتی

در میان این همه تنهایی باز هم تنهایی

نه کسی دوستت می دارد

نه کسی را دوست می داری .

بلبشو زندگی داریم ما

خط ویژه ای در کار نیست

درمیان  این همه  ترافیک و رنج و عذاب

علکی هی به عشق می پنداریم 

/ 0 نظر / 9 بازدید