دلتنگی

دلتنگی

تنها شعاری نیست

یا کلمه ای ساده و روزمره در میان هزاران معنی دیگر

چشمان خیس گواه خواهد بود .

این دیوار گچی دوده گرفته اتاق خانه پدری است یا دیوارهای طاق کسری؟

ای نوزادان مقدس

یکی یکی تولدتان را انتظار می کشم

تا شاید هر محمدی کنگره ای بشکند از این زمان طویل!

قلم راه به جایی نمی برد

تنهایی پلشت تاریکی افزاست

شب بلند

رجعت سحرگاه دیرگاه تر از همیشه

و من خواب نازک بیدار به صداهای اطراف .

از این سو شکنجه زیر  صدای آبیاری باغ نیمه شب

از آن سو صدای سگ همسایه تازیانه می زند

و من اخراجی از کوه و دشت

زندانی اتاق و رخت خواب

بی ربط تر از همیشه در این گوشه می کزم .

رهایی رویایی است

دور تز از همه جا

دیر تر از همیشه

که فعلا رخ نمی دهد

گاه با خود جستجو می کنم در خود خودم

و زمزمه می کنم در درون روح خود:

ای کاش این لختی دردناک از سنگینی سرب گون گناهان نباشد

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید